Privacyverklaring

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Creative Joy aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Creative Joy is statutair gevestigd te Uithoorn aan de Prinses Christinalaan 117 (1421 BG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73389005 en draagt de naam Creative Joy. Creative Joy is per e-mail te bereiken via jade@creativejoy.nl en telefonisch via 0624671665.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Creative Joy omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Creative Joy aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Creative Joy valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Creative Joy behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-12-2019.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Creative Joy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer, postcode, plaats, land);
  • IP-adres;
  • IBAN rekeningnummer.

 

Creative Joy verwerkt deze persoonsgegevens van iedereen met wie zij overeenkomsten sluit of naar wie zij een offerte, factuur of aanbieding stuurt. Zij verwerkt deze gegevens teneinde een overeenkomst tot stand te brengen en facturen te sturen.

Het e-mailadres wordt tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan jade@creativejoy.nl.

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de rechtsgrond ten grondslag dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang de samenwerking tussen u en Creative Joy duurt. Zodra deze samenwerking eindigt (bijvoorbeeld doordat aan een offerte of aanbieding geen gevolg wordt gegeven, of doordat de overeenkomst tussen u en Creative Joy eindigt), zal Creative Joy uw gegevens binnen één (1) maand verwijderen.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand kan komen.

 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Creative Joy kan alle bovenstaande persoonsgegevens tevens fysiek van u verkrijgen tijdens een ontmoeting. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u automatisch akkoord met deze privacyverklaring.

Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder bovenstaande alinea’s.

 

Cookies  

Creative Joy maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Creative Joy bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies en soortgelijke technologie gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Creative Joy om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Deze website kan links bevatten naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Creative Joy. Indien u door het klikken op een dergelijke link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Creative Joy is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe websites of voor de privacyverklaring op die websites. Creative Joy raadt u aan om bij bezoek van externe websites hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op deze websites.

 

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als Creative Joy op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Creative Joy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Creative Joy te verzoeken om inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG) en wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Creative Joy te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen deze privacyrechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Een verzoek tot uitoefening van een of meerdere van bovengenoemde privacyrechten kunt u richten aan jade@creativejoy.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan jade@creativejoy.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Creative Joy met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).