Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 1. Creative Joy is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om Opdrachtgevers te helpen met diverse werkzaamheden, een en ander in meest ruime zin, maar met name gericht op webdesign en online marketing.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende bevoegde tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Creative Joy en Creative Joy de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Creative Joy en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Creative Joyen/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende ontwerp en onderhoud van een Opdracht website voor Opdrachtgever, alsmede alle andere door Creative Joy ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Opdracht website’ verstaan: een website die Creative Joy in opdracht van en ten behoeve van opdrachtgever maakt.
 6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.creativejoy.nl.
 7. In deze Algemene Voorwaarden wordt met ‘schriftelijk’ tevens bedoeld per e-mail.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Creative Joy aan Opdrachtgever gedane aanbiedingen en alle tussen Opdrachtgever en Creative Joy gesloten Overeenkomsten waarbij Creative Joy Diensten aanbiedt of producten levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Creative Joy
 3. Toepassing van eigen voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van
 5. Creative Joy behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig en naar eigen inzicht te wijzigen.
 6. Het niet eisen van naleving van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten die hieruit voortvloeien.
 7. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt of nietig blijkt te zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige geldig en zullen de partijen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Creative Joy voor een van de aangeboden Diensten. Creative Joy zal met Opdrachtgever overleggen omtrent haar wensen en verwachtingen en kan daarna een schriftelijke bevestiging naar Opdrachtgever sturen. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever akkoord geeft op deze schriftelijke bevestiging.
 3. Nadat Creative Joy de in lid 2 bedoelde opdrachtbevestiging naar Opdrachtgever heeft gestuurd, heeft Opdrachtgever 14 dagen de tijd om deze te ondertekenen. Na 14 dagen vervalt het aanbod automatisch en dient Opdrachtgever opnieuw contact op te nemen met Creative Joy indien zij toch een Overeenkomst wenst te sluiten.
 4. Als Creative Joy een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Creative Joy kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Creative Joy dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Creative Joy deze weer schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke bevestiging van Creative Joy vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Creative Joy.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Creative Joy zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Creative Joy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Creative Joy de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever  De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Creative Joy worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creative Joy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Creative Joy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creative Joy zijn verstrekt, heeft Creative Joy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Creative Joy haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever haar afspraken hieromtrent niet nakomt, is zij aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Creative Joy hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Creative Joy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Creative Joyen Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Creative Joy op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Creative Joy en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijzigingen geschieden schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Creative Joy is gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Creative Joy goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Creative Joy goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Creative Joy gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Voorts is Creative Joy bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 7 Annulering 

Na ondertekening van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever een bedenktermijn van één (1) week, waarin zij de Overeenkomst kosteloos kan annuleren. Indien een tussen partijen overeengekomen (lever)termijn echter meebrengt dat Creative Joy met de werkzaamheden moet aanvangen binnen deze week, doet Opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk afstand van haar bedenktermijn en daaruit voortvloeiende annuleringsmogelijkheid.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle door Creative Joy in haar aanbiedingen en Overeenkomsten genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Creative Joy heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Creative Joy mede te delen.
 4. Creative Joy zal te betalen bedragen factureren aan Opdrachtgever. Betaling van deze facturen geschiedt per bankoverschrijving.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Creative Joy besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 5 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Het staat Creative Joy vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zodra Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel heeft voldaan.

 

Artikel 9 Webdesign en onderhoud

 1. Dit artikel is van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Creative Joy voor Opdrachtgever een Opdracht website ontwerpt en bouwt. Leden 5, 6 en 7 van dit artikel zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met betrekking tot onderhoud van een (Opdracht)website door Creative Joy ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden bij totstandkoming van de Overeenkomst een aanbetaling te doen ten bedrage van 50% van het gehele overeengekomen bedrag. De andere 50% dient te worden betaald nadat de Opdracht website is opgeleverd en Opdrachtgever deze heeft goedgekeurd.
 3. Creative Joy zal pas dan aanvangen met de overeengekomen werkzaamheden, wanneer zij de in lid 2 bedoelde aanbetaling heeft ontvangen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Nadat Creative Joy de Opdracht website voor Opdrachtgever gebouwd heeft, zal zij deze aanleveren aan Opdrachtgever. Vanaf het moment van aanlevering heeft Opdrachtgever twee (2) weken de tijd om op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan Creative Joy, waarna Creative Joy de Opdracht website waar gewenst en mogelijk zal aanpassen. Na deze eerste correctieronde heeft Opdrachtgever nog eenmaal de mogelijkheid om op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan Creative Joy, wederom binnen een termijn van twee (2) weken. Na deze tweede correctieronde geldt de Opdracht website als goedgekeurd door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een correctie termijn laat verstrijken zonder op- of aanmerkingen kenbaar te maken, wordt de Opdracht website tevens als goedgekeurd beschouwd en is Opdrachtgever gehouden het resterende bedrag te betalen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Als Opdrachtgever daarna nog aanpassingen wenst, kan zij hiervoor een separate overeenkomst aangaan met Creative Joy, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen tarief betaald dienen te worden.
 5. Creative Joy spant zich in om de ononderbroken beschikbaarheid van de Opdracht website te realiseren. Opdrachtgever erkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren niet altijd mogelijk is deze ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. Creative Joy biedt dan ook geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid van de Opdracht website. Tijdelijke beperkingen van de toegankelijkheid vormen geen grond voor opzegging van de Overeenkomst.
 6. Creative Joy heeft het recht om de Opdracht website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Creative Joy zal zich inspannen om Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Creative Joy is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 7. De (Opdracht)website, domeinnaam en hosting blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Garantie

Creative Joy streeft ernaar de Diensten naar beste kunnen en zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van Opdrachtgever uit te voeren. Buiten deze inspanningsverplichting kan Creative Joy echter geen garanties bieden met betrekking tot haar Diensten.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Creative Joy is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Door Creative Joy genoemde of tussen partijen overeengekomen levertermijnen kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Creative Joy nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een dergelijke termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten of Diensten te weigeren, noch is Creative Joy enige vergoeding verschuldigd jegens
 3. Creative Joy is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Creative Joy, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Creative Joy om, als een door Creative Joy ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Creative Joy is niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens als gevolg van het crashen van een Opdracht website of door haar onderhouden website van Opdrachtgever.
 5. Creative Joy is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Creative Joy is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Creative Joy voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Creative Joy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. Indien Creative Joy aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar en toerekenbaar tekortschieten van Creative Joy in haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. De aansprakelijkheid van Creative Joy is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Creative Joy niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Creative Joy.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Creative Joy, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Creative Joy zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energie leveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Creative Joy, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Creative Joy overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Creative Joy heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Creative Joy kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Creative Joy behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Creative Joy van gegevens. Opdrachtgever zal Creative Joy vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 15 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan jade@creativejoy.nl of telefonisch te melden via 0624671665.

 

Artikel 16 Identiteit van Creative Joy

 1. Creative Joy is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73389005 en draagt btw-identificatienummer  Creative Joy is gevestigd aan de Prinses Christinalaan 117 (1421 BG) te Uithoorn.
 2. Creative Joy is per e-mail te bereiken via jade@creativejoy.nlen telefonisch op 0624671665.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Creative Joy en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Creative Joy en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement